2.A Úkoly na týden 2. – 8.2.

Z důvodů nemoci většiny žáků pouze opakujeme, neprobíráme nové učivo.

PRV – zopakovat učivo na str. 38 a 39 (ve středu 11.2. budeme psát test)

MAT – násobení a dělení (1 – 5)

GEOMETRIE – rýsování přímky a úsečky – označení velkým tiskacím písmenem; bod (vrchol, průsečík) – označení malým psacím  písmenem.

ČESKÝ JAZYK – slovní druhy

– podstatná jména – názvy osob zvířat a věcí

– slovesa nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají

ČTENÍ – každý den 10 minut