Informace k distanční výuce na období od 14. 10. do 23. 10. 2020

 

TřídaKomunikace

učitel – rodič

Komunikace učitel – žák

(zadávání úkolů …)

I. A, I. Be-mailTýdenní plány na webových stránkách školy
II. A, II. Be-mailBakaláři (Dokumenty)
III. A, III. B, IV. A, IV. BBakaláři (Komens)Bakaláři (Dokumenty)
V. ABakaláři (Komens)Microsoft Teams
VI. A, VI. B, VII. A, VII. B,

VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B

Bakaláři (Komens)Microsoft Teams

 

Distanční výuka obecně

Distanční výuku bude naše škola realizovat plně v souladu s Metodickým doporučením pro vzdělávání distančním způsobem tak, že s ohledem na potřeby, možnosti a věk žáků, s ohledem na potřeby konkrétních předmětů a také s ohledem na aktuální okolnosti budeme vhodně kombinovat tyto druhy distanční výuky:

 • off-line výuku (zadání bez nutnosti internetového připojení a bez použití techniky – z učebnic, učebních materiálů, pracovních sešitů či pracovních listů)
 • on-line výuku (výuka prostřednictvím internetu, digitálních technologií a softwarových nástrojů, která předpokládá možnost internetového připojení dítěte), kterou lze rozdělit ještě takto:
 • synchronní on-line výuku prostřednictvím komunikační platformy Teams, která probíhá ve stejný čas na stejném virtuálním místě (tzv. společné setkání na on-line hodině). Formou videohodin nebude na doporučení MŠMT v žádném případě realizován kompletní školní rozvrh hodin.
 • asynchronní on-line výuku prostřednictvím Teams a Umime.to, která probíhá tak, že děti v čase jimi zvoleném a ve vlastním tempu (bez společného setkávání na on-line hodině) zpracují zadání zaslané učitelem a domluveným způsobem a v domluveném čase vypracované zadání odevzdají.

Distanční výuka aktuálně

V návaznosti na aktuální vládní opatření na následujících období (od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020) se budou žáci v jednotlivých ročnících vzdělávat takto:

 1. – 2. ročník:
 • formou off-line výuky
 • komunikace s třídní učitelkou – individuálně dle potřeby (Skype, What´sApp rodičů, ….)

 

 1. – 4. ročník:
 • pravidelná ranní setkání s žáky ve virtuální třídnické hodině (srozumitelné vysvětlení pokynů k samostatné práci, zhodnocení práce z předešlého dne)
 • formou off-line výuky
 • asynchronní on-line výuky

 

 1. – 9. ročník:
 • off-line výuka
 • asynchronní on-line výuka
 • synchronní výuka organizovaná dle potřeby (výklad učiva pro celou třídu, setkání s menšími skupinami žáků, setkání s třídním učitelem) – prioritně český jazyk, matematika, anglický jazyk (dle doporučení ČŠI)

 

Jak budou probíhat hodiny synchronní on-line výuky (rozdělení do skupiny, četnost on-line hodin …), určuje vyučující dle potřeby s dodržením stávajícího rozvrhu hodin.

Zadání učiva:

 • PRIORITNÍ PŘEDMĚTY (ČJ, M, AJ) budou zadány vždy v pondělí do 9,00 hodin, zadání úkolů bude kompletní na celý týden po jednotlivých hodinách
 • OSTATNÍ PŘEDMĚTY nejpozději do 9,00 v den, kdy mají žáci daný předmět v rozvrhu, zadání úkolů bude kompletní na celý týden po jednotlivých hodinách

Hodnocení:

 • sumativní hodnocení (známkou): v zadání učiva bude předem stanoveno, která práce bude hodnocena
 • známky budou zapisovány do systému Bakaláři (5. – 9. ročník)
 • formativní (průběžné) hodnocení: zpětná vazba od vyučujících bude buď individuální (komentář k vypracovanému úkolu nebo okamžitá zpětná vazba při video hovoru), nebo hromadná (zaslání správně vypracovaného pracovního listu, které si žák sám zkontroluje a opraví)

 

Doplňující informace:

 • Vyučující jsou dětem k dispozici od pondělí do pátku v následujících časech:
 1. stupeň: 9,00 – 14,00 hod.
 2. stupeň: 8,00 – 14,00 hod.
 • Pokud je Vaše dítě nemocné, platí stejná pravidla pro omlouvání jako při prezenční výuce (viz Školní řád).
 • Služba v kanceláři školy (budova A) pondělí až pátek od 8,00 do 13,00

 

Velmi vám děkujeme za podporu, kterou nám i Vašim dětem v téhle neklidné době stále se měnících pravidel poskytujete. Přejeme Vám i nám, abychom dobře obstáli a mohli se zase brzy vrátit do školních tříd.