Přednosti školy

Poklidná čtvrť

Naše základní škola je umístěna uprostřed zeleně v poklidné vilové čtvrti. Navíc patří k malým školám (v obvodu Prahy 5 je dokonce nejmenší), čímž spojuje výhody malé venkovské a městské školy.

Dopravní dostupnost

Dopravní dostupností, možnostmi mimoškolního vyžití a časovou blízkostí centra Prahy odpovídá městské škole. Na druhou stranu dopravně relativně málo využívaná Starochuchelská ulice, bezprostřední blízkost lesa, luk a polí, přehledné a domácí prostředí odpovídají vesnickým poměrům.

Neanonymní prostředí

Výhody jsou nasnadě: na každého je vidět a každý vidí na všechny, což současně s rozsáhlými možnostmi aktivního trávení volného času účinně zabraňuje sociálně – patologickým jevům (šikana, rozličné druhy závislostí).

Individuální přístup

Při malém počtu dětí ve třídě (viz. Velikost školy) se lze uplatňovat skutečně individuální přístup.
Výsledkem je na jednu stranu kvalitní péče o žáky se specifickými poruchami učení a zároveň možnost neochuzovat ostatní.

Úspěšnost u přijímacích zkoušek

Naši žáci se mohou pochlubit velkou úspěšností u přijímacích zkoušek na střední školy.

Pedagogický sbor

Velkou výhodou je zkušený a stabilní pedagogický sbor. Většina učitelů navíc bydlí ve spádových oblastech školy (Chuchle, Zbraslav, Radotín, Smíchov), což dále snižuje riziko sociálně – patologických jevů mezi žáky.

Výchovné poradenství

Na vysoké úrovni je u nás výchovné poradenství, těžící z velikosti školy. Výchovnou poradkyní na naší škole je Mgr. Patricie Bošková, v jejímž jednání se snoubí dovednost jednat s rodiči a dětmi, vstřícnost, empatie a zkušenosti.

Školní poradenské pracoviště

Ve škole bylo vytvořeno Školní poradenské pracoviště, které tvoří: Mgr. Patricie Bošková – výchovná poradkyně, Mgr. Ivana Motýlová – kariérní poradenství, Mgr. Iva Suchomelová – speciální pedagog, Mgr. Dana Martin – metodik prevence.

Vybavení školy

Vedení školy v rámci svých možností vylepšuje vybavení školy novými učebními pomůckami, nábytkem, sportovním náčiním. V nejnovější době bylo rozsáhle investováno do audiovizuální a výpočetní techniky (interaktivní tabule, počítače ve třídách). Více viz Vybavení školy

Komunikace

Velkou pozornost věnujeme komunikaci žák – škola – rodiče. Proto nám v případě zájmu o další informace neváhejte zatelefonovat, napsat e-mail či dopis, nebo nejlépe sjednejte si s námi osobní návštěvu. O pravdivosti našich tvrzení se můžete přesvědčit svou návštěvou v části Dokumenty (Výroční a inspekční zprávy), případně na stránkách České školní inspekce.

Metody výuky

  • Projektové a kooperativní vyučování ve spojení s frontální metodou výuky.
  • Metoda “tutoringu”, kdy jeden žák učí druhé
  • Zatím jako jediná škola v Praze využíváme ve výuce prvky “Daltonského vyučování” založené na principech zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráce.
  • Ve školním roce 2018/2019 testujeme metodu CLIL (vyučovací metoda založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka,  žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně).
  • Snažíme se volit takové metody, abychom výuku individualizovali a respektovali osobní tempo a úroveň znalostí, abychom dali prostor dětem nadaným i dětem z určitého pohledu hendikepovaným.