Rámcový plán činností školy

Rámcový plán hlavních školních a mimoškolních činností

Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle

školní rok 2017/2018

Plánované činnosti žákyň a žáků

Přátelství, odpovědnost, dobrý úsudek, komunikace, organizování, vytrvalost a úsilí, iniciativa         a pružnost,

čestnost a smysl pro humor, kooperace, aktivita a zvídavost –

 

– pilíře, na nichž je vystavěn náš školní vzdělávací program „Podkovička“. Snahou všech aktérů výchovně-vzdělávacího procesu v chuchelské škole je v souladu s kompetencemi (k učení, k řešení problémů, kompetencí komunikativní, sociální a personální, občanskou a pracovní) a s očekávanými výstupy žáků vytvářet tvořivé, podnětné prostředí, jež ponese dětskou zvídavost k poznání, k vědění, k potřebné zkušenosti. V letošním školním roce soustředíme pozornost na přírodní vědy a čtenářskou, matematickou a sociální gramotnost, na rozvoj technických a pohybových dovedností. Více se zúčastníme vzdělávacích akcí mimo školu z důvodu předpokládaných úprav školy.

Plánované termíny pedagogických rad
První pedagogická rada – v úterý 29. srpna 2017,
druhá pedagogická rada – ve čtvrtek 21. září 2017,
třetí pedagogická rada – ve čtvrtek 9. listopadu 2017,
čtvrtá pedagogická rada – ve čtvrtek 18. ledna 2018,
pátá pedagogická rada – ve čtvrtek 12. dubna 2018,
šestá pedagogická rada – ve čtvrtek 14. června 2018

Provozní porady: podle potřeby
Neplánované pedagogické rady se budou scházet dle potřeby, okolností.

Termíny třídních schůzek a konzultací
První třídní schůzky – 12. září 2017 (úterý – v 17 hodin pro 1. stupeň, v 17.30 hodin pro 2. stupeň),
druhé třídní schůzky – 14. listopadu 2017 (úterý – v 17 hodin pro 1. stupeň, v 17.30 hodin

pro 2. stupeň),
konzultace pro rodiče před klasifikací za první pololetí – 11. ledna 2018 (čtvrtek – od 14 do 18 hodin),
třetí třídní schůzky – 17. dubna 2018 (úterý – v 17 hodin pro 1. stupeň, v 17.30 hodin pro 2. stupeň),
konzultace pro rodiče před klasifikací za druhé pololetí – 17. května 2018 (čtvrtek – od 14 do 18 hodin).

 

Ředitelská volna: 29. 9. 2017, 3. – 5. 1. 2018, 30. 4. 2018

Připravované projekty, aktivity ve školním roce 2017/2018:

Projekt „Čtení nás obohacuje“ je pokračujícím projektem realizovaným v chuchelské škole. Smyslem tohoto projektu je podpora čtenářství na prvním a druhém stupni chuchelské školy.

Čtenářská gramotnost: Cílem je porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů žáka, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu a za účelem aktivní účasti ve společnosti. Pozitivní vztah ke čtení, který bude také podporován a posilován setkáními nad knihou, besedami o autorovi a jeho tvorbě, návštěvami knihoven s předem připraveným programem, projektovou metodou s přesahem do sféry filmu, divadla, moderních způsobů uměleckého projevu.

 • spolupráce s chuchelskou knihovnou
 • čtení rodičů dětem
 • páté ročníky čtou prvňákům
 • knižní bazar
 • knižní veletrh
 • spolupráce s knižním klubem Mladé fronty

Zodpovídají: TU, p. uč. Saviová, p. zástupkyně

 

Projekt EVVO :

 

I.stupeň : Programy pořádané ve spolupráci s organizacemi: Lesy hl. m. Prahy, Ornita, Tereza, zaměřené na život v našich lesích.

 1. ročníky – EVVO program v Krušných horách, daltonská výuka na téma Lesní rovnováha
 2. stupeň: Programy pořádané ve spolupráci s organizacemi: Lesy hl. m. Prahy, Tereza, zaměřené na klimatické změny.

Zodpovídá: p. uč. Suchomelová, Drahník

 

Matematická olympiáda pro 2. – 4. ročník, březen

Zodpovídá: p. uč. Saviová

 

„Sběr hliníku, víček od plastových lahví a papíru“ do sběrných pytlů, kontejnerů je aktivita pro žákyně a žáky 1 .- 9. ročníku. Získané finanční prostředky za sběr budou použity na adopci na dálku a na vybavení školy podle přání žákyň a žáků.

Zodpovídá. p. uč. Kočišová

 

Termíny sběru:

 1. září, 3. listopadu, 15. prosince 2017

 

Projekt „Prevence rizikového chování – Život bez závislostí, občanské sdružení“ – projekt bude realizován i ve školním roce 2017/2018

 • Spolupráce s neziskovou organizací Život bez závislosti – napříč třídami především na prvním stupni, podzim 2017 a jaro 2018, prevence rizikového chování (kouření, alkohol, jiné návykové látky, závislost na sociálních sítích a počítačových hrách atd.), upevňování třídních kolektivů
 • Spolupráce s lektorem Vítem Hrbáčkem, především na druhém stupni a systematicky ve druhé třídě, řešení akutních problémů
 • A, 6.B – konec září – adaptační kurz v Soběšíně na Sázavě (třídní učitelé + metodik prevence)
 • Třídnické hodiny, komunitní kruh (práce třídních učitelů se třídami)
 • Škola je zapojena a zaregistrována v programu Nenech to být, možnost anonymně sdělit na portálu nntb.cz, když je někomu ubližováno nebo se necítí dobře a tato zpráva jde opět anonymně k výchovnému poradci a metodikovi prevence a ten s ní dále pracuje
 • Spolupráce s Nadací pro život (Plzeň) – Láska ano, děti ještě ne, sexuální výchova pro 8.ročník (jaro 2018)

Projekt „Velikonoční jarmark“ – tohoto projektu se aktivně účastní žákyně a žáci 4. ročníků. Cílem projektu je uvědomění si smyslu velikonočních svátků a posílit v dětech potřebu uchovávat tradice. Projekt propojuje učivo Vlastivědy, Přírodovědy, Českého jazyka (posiluje komunikační dovednosti) a matematiku (rozvíjí finanční gramotnost). Součástí projektu je prezentace školy (výstava a prodej výrobků) v době pořádání jarmarku 27.3. 2018.

Zodpovídají: p. uč. Miškovská, p. uč. Saviová

 

Projekt „Poznávejme řemesla“ je založen na spolupráci se Střední školou uměleckou a řemeslnou Nový Zlíchov a je zaměřen na realizaci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, konkrétně na rozvoj technických dovedností.

Zodpovídají: p. uč. Kočišová, p. uč. Pavlík

 

Od roku 2016 funguje v rámci školních aktivit zájmový kroužek redakce časopisu Hlásná trouba, který navazuje na tradici školních časopisů vydávaných na naší škole. Redaktoři Hlásné trouby se průběžně publikují své články v redakčním systému Schoolpressclub.com na internetu a několikrát ročně vydávají tištěný zpravodaj, který obsahuje zpravodajství ze školy, fotografie a další informace dle zájmu jednotlivých redaktorů.

 

 

Aktivity dětí chuchelské školy ve spolupráci s MŠ

Projekt „Škola školce – školka škole“ je určen pro předškolní děti a žákyně a žáky osmého a šestého roč.

Zodpovídají: p. uč. Bošková, Hromádka, Martin, Zavřelová

 

 

Aktivity školní družiny 2017-2018

ZáříSeznamovací hry mezi dětmi napříč odděleními.

Chodník plný barviček.

 ŠD I. až V.
ŘíjenS drakem ve větru.

Barevné podzimní hrátky.

  ŠD I. až V.
ListopadTurnaj v šachu a dámě.

Družina plná zábavy.

  ŠD I. až V.
ProsinecMikulášská nadílka.

Vánoční čas potěší nás (besídka).

  ŠD I. až V.
LedenHrajeme si s vločkami.

Talentmánie.

  ŠD I. až V.
ÚnorKarnevalová show.

Sportovní odpoledne.

 ŠD I. až V.
BřezenBingoklání.

Piškvorky.

 ŠD I. až V.
DubenSlet čarodějnic a čarodějů.

Za knihou do knihovny.

 ŠD I. až V.
KvětenDopravní značky-soutěžní kviz.

Pískoví architekti.

  ŠD I. až V.
ČervenKdo rychleji kdo dál.

Družina na ruby.

  ŠD I. až V.

Plavecký výcvik v rozsahu 20 lekcí bude probíhat pro žákyně a žáky 3. A, 3.B  od 15.9. 2017 11,30-13 hod. v Praze – Barrandově v plavecké škole „Velryba“  Zodpovídá: p. uč. Suchomelová, Králová
Plavecký výcvik v rozsahu 20 lekcí bude probíhat pro žákyně a žáky 2. A  od 7.12. 2017 9,15-10,45 hod. v Praze – Barrandově v plavecké škole „Velryba“  Zodpovídá: p. uč. Semotánová, Pavlík

6. třídaadaptační setkání ve škole 25. – 27. 9.2017

Zodpovídají:  p. uč. Martin

 

Den otevřených dveří – pro rodiče chuchelských žákyň a žáků se otevřou dveře učeben ve středu  22. 11. 2017

V průběhu celého školního roku se žáci chuchelské školy opět zúčastní sportovních klání organizačně zajišťovaných DDM Praha 5 v Praze 5 – Smíchově (florbalové, fotbalové turnaje, vybíjená, přehazovaná aj.). Zodpovídá:  p. uč. Pavlík

Vánoční dílny, do kterých se rozejdou děti z jednotlivých tříd dle svého zájmu, proběhnou

v úterý 12. prosince 2017. Při vytváření skupin se uplatní patronství, žákyně a žáci vyšších ročníků pomáhají dětem nižších ročníků. Celou akci zaštiťují žákyně a žáci 9. ročníku.

Zodpovídá:  p. uč. Obadalová

Mikulášská nadílka – v úterý 5. prosince 2017  – setkání žáků prvního stupně ve školní výdejně, v níž bude připraven krátký program zaměřený na postavu Mikuláše a jeho životní příběh.

Zodpovídá:  p. uč. Obadalová

Předvánoční setkání rodičů a dětí (žáků) v kmenových třídách prvního stupně se uskuteční

v úterý  19. prosince 2017 v odpoledních hodinách s programem dle vlastního uvážení s možností potkat se u vánočního stromu umístěného ve venkovních prostorách areálu školu. Pro rodiče dětí z prvního a druhého stupně žáci spolu s učiteli připraví výstavu výrobků zhotovených dětmi ve vánočních dílnách. Prostor kolem vánočního stromu se stane pro děti místem společného zpívání, vyprávění příběhů apod. /1.,6.ročníky si připraví program / Zodpovídají:  p. uč. Bošková, Zavřelová, Vlasáková, Bálková

Zápis do první třídy v chuchelské škole proběhne ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 14 do 19 hodin.

V zimních měsících bude možno využít nabídky zimního stadionu v Černošicích a zabruslit si na tamější ledové ploše. Termíny návštěv ledové plochy budou upřesňovány dle domluvy se správou stadionu (předpokládané měsíce návštěvy ledové plochy – leden, únor 2018).

Lyžařský kurz pro žákyně a žáky 4. ročníku bude uskutečněn dle zájmu

Zodpovídá:  p. uč. Saviová, Miškovská

Recitační soutěž „Pražské poetické setkání“ se uskuteční 19. – 23. 2. 2018 s pozvaným hostem v prostorách chuchelské školy.

Mezinárodní den dětí –  v pátek 1. 6. 2018. Patroni budoucích prvňáčků – žákyně a žáci 6. ročníku připraví pro děti z mateřské školy program v areálu chuchelské školky.

Zodpovídají: p. uč.  Bošková, Zavřelová
Prezentace závěrečných prací žáků V. třídy proběhnou v červnu v dopoledním čase.

Na počátku měsíce února budou žákyním a žákům nabídnuta témata ke zpracování s možností konzultovat s vyučujícím postup své práce. Odevzdání závěrečné práce podle dohodnutých pravidel bude taktéž nutno uskutečnit ve stanoveném termínu vedoucímu závěrečné práce.

Prezentace závěrečných prací žákyň a žáků IX. třídy proběhnou v týdnu od 5. do 9. června 2018 v dopoledním čase.

Na počátku měsíce února budou žákům nabídnuta témata ke zpracování s přesným

a závazným rozpisem konzultací u jednotlivých vyučujících. Odevzdání závěrečné práce podle dohodnutých pravidel bude nutno uskutečnit ve stanoveném termínu (do 30. května 2018) vedoucímu závěrečné práce.

Školní akademii prožijeme na jevišti a v hledišti Divadla Kalich v pátek  22. 6. 2018.  První až třetí ročníky si zvolí místo pro divadelní představení dle svého uvážení.

Ve školním roce 2017/2018 se na prvním stupni realizuje  tzv. daltonský laboratorní plán, vzdělávací metoda, jež je založena na zodpovědné svobodě, samostatnosti a spolupráci žáků.

Vyučující, žákyně a žáci mohou ve školním roce 2017/2018 používat ve výuce patnáct interaktivních tabulí, na nichž bude možné žákům nabídnout interaktivní učebnice nakladatelství Fraus a další produkty vytvořené pro interaktivní výuku. V ostatních učebnách je pro výuku k dispozici projekční plátno s dataprojektorem.