Rámcový plán činností školy

Rámcový plán hlavních školních a mimoškolních činností

Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle

školní rok 2019/2020

 

Plánované činnosti žákyň a žáků

Přátelství, odpovědnost, dobrý úsudek, komunikace, organizování, vytrvalost a úsilí, iniciativa  a pružnost,

čestnost a smysl pro humor, kooperace, aktivita a zvídavost –

– pilíře, na nichž je vystavěn náš školní vzdělávací program „Podkovička“. Snahou všech aktérů výchovně-vzdělávacího procesu v chuchelské škole je v souladu s kompetencemi (k učení, k řešení problémů, kompetencí komunikativní, sociální a personální, občanskou a pracovní) a s očekávanými výstupy žáků vytvářet tvořivé, podnětné prostředí, jež ponese dětskou zvídavost k poznání, k vědění, k potřebné zkušenosti. V letošním školním roce soustředíme pozornost na čtenářskou, matematickou a sociální gramotnost, na rozvoj technických a pohybových dovedností. Dále se zaměříme na rozvíjení znalostí a dovedností žáků v oblasti dopravní výchovy, vzdělání k ochraně za běžných rizik i při mimořádných událostech.

 

Plánované termíny pedagogických rad

První pedagogická rada – ve středu 4. září 2019

Druhá pedagogická rada – ve čtvrtek 14. listopadu 2019

Třetí pedagogická rada – ve čtvrtek 23. ledna 2020

Čtvrtá pedagogická rada – ve čtvrtek 16. dubna 2020

Pátá pedagogická rada – ve čtvrtek 18. června 2020

Provozní porady: dle potřeby

Neplánované pedagogické rady se budou scházet dle potřeby, okolností.

Termíny třídních schůzek a konzultací

První třídní schůzky – 17. září 2019 (úterý v 17 hodin pro 1. st., v 17:30 hodin pro 2. st.)

Druhé třídní schůzky – 19. listopadu 2019 (úterý v 17 hodin pro 1. st., v 17:30 hodin pro 2. st.)

Třetí třídní schůzky – 21. dubna 2020 (úterý v 17 hodin pro 1. st, v 17:30 hodin pro 2. st.)

Konzultace pro rodiče před klasifikací za druhé pololetí – 28. května 2020 (čtvrtek od 14:00 do 18:00)

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Zápis do první třídy v chuchelské škole proběhne ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 14 do 19 hodin.

 

Střední vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři

 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 29. listopadu 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení,
 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů bez talentové zkoušky se předkládají do 28. února 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení,

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 29. listopadu 2019 a až na dva obory vzdělání k 28. březnu 2020, školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

 

Připravované projekty, aktivity ve školním roce 2019/2020:

Projekt „Čtení nás obohacuje“ je pokračujícím projektem realizovaným v chuchelské škole. Smyslem tohoto projektu je podpora čtenářství na prvním a druhém stupni chuchelské školy a rozvoj čtenářské gramotnosti dětí s cílem porozumět psanému textu, orientovat se v něm, používat efektivně psaný text, přemýšlet o něm a rozvíjet tak svůj potenciál a zvyšovat své vědomosti. Pozitivní vztah ke čtení bude podporován a posilován setkáními nad knihou, besedami o autorovi a jeho tvorbě, návštěvami knihoven s předem připraveným programem, projektovou metodou výuky s přesahem do sféry filmu a divadla a podpory moderních způsobů uměleckého projevu. Náplní projektu budou tyto aktivity:

 • spolupráce s chuchelskou knihovnou
 • čtenářský klub Charlottina čítárna ve školní knihovně
 • čtení rodičů dětem
 • páté ročníky čtou prvňákům
 • patroni čtou se svými patrončaty
 • možnost objednat si knihy ve škole v rámci Knižního klubu
 • knižní bazar
 • knižní veletrh
 • čtení na významných místech Prahy a okolí
 • Klub mladého diváka
 • aktivity projektu Seznam se s médii

 

Zodpovídají: TU, p. uč. Saviová, p. uč. Motýlová

 

Projekt „Něžná revoluce“

V tomto roce nás čeká projekt určený především pro žáky vyšších ročníků, který připomíná významné výročí naší země v listopadu 2019, kdy uplyne 30 let od Sametové revoluce.

Žáci 9. třídy připraví pro sedmé a osmé třídy komentovanou procházku po místech studentského průvodu, který povede z Albertova přes vyšehradský hřbitov se zastavením nad hrobem K. H. Máchy až na Národní třídu. Procházka bude natočená na video a zveřejněna na webu školy. Součástí projektu budou i návštěvy zajímavých výstav a akcí k tématu a jejich prezentace na nástěnkách či webových stránkách školy.

  

Projekt EVVO

 1. stupeň: Programy pořádané ve spolupráci s organizacemi: Lesy hl. m. Prahy, Ornita, Tereza, zaměřené na třídění a likvidaci odpadů.
 2. stupeň: Programy pořádané ve spolupráci s organizacemi: Lesy hl. m. Prahy, Tereza, Ornita.

Dále se v tomto roce zaměříme na biogeografii organismů – tedy původ a přizpůsobení se organismů daným životním podmínkám.

 

Pro žáky I. stupně a žáky 6. a 7. ročníků II. stupně proběhne program od organizace Ornita na téma: Ptactvo na obzoru  dne 17. 3. 2020.

 

Den Země – „Den za čistou Chuchli“ se uskuteční v pátek 17. 4. 2020.  Žáci se vydají do okolí Chuchle, kde budou sbírat odpadky, které následně vytřídí.

 

Matematická soutěž klokan pro 2. – 5. ročník se bude konat dne 20. 3. 2020.

Zodpovídá: p. uč. Miškovská

 

Sběr hliníku, víček od plastových lahví a papíru

V tomto školním roce se v naší škole uskuteční sběr druhotných surovin. Získané finanční prostředky za sběr budou použity na projekt adopce na dálku a na vybavení školy podle přání žákyň a žáků.

 

Projekt „Prevence rizikového chování“ bude realizován i ve školním roce 2019/2020

 • Spolupráce s neziskovou organizací Život bez závislosti – napříč třídami především na prvním stupni, podzim 2019 a jaro 2020, prevence rizikového chování (kouření, alkohol, jiné návykové látky, kyberšikana a internetová bezpečnost, sebepoškozování, sebepřijetí), upevňování třídních kolektiv
 • Spolupráce s lektorem Vítem Hrbáčkem, přednostně  na druhém stupni, řešení akutních problémů
 • A, VI. B – 11. 9 – 13. 9. 2019 – adaptační kurz ve Stradonicích v Nižboru (třídní učitelé + výchovný poradce)
 • Třídnické hodiny, komunitní kruh (práce třídních učitelů se třídami)
 • Škola je zapojena a zaregistrována v programu Nenech to být, možnost anonymně sdělit na portálu nntb.cz, když je někomu ubližováno nebo se necítí dobře a tato zpráva jde opět anonymně k výchovnému poradci a metodikovi prevence a ten s ní dále pracuje
 • Spolupráce s Nadací pro život (Plzeň) – Láska ano, děti ještě ne, sexuální výchova pro 9. ročník (podzim 2019, jaro 2020)

 

Projekt „Velikonoční jarmark“ – tohoto projektu se aktivně účastní žákyně a žáci

 1. ročníku. Cílem projektu je uvědomění si smyslu velikonočních svátků a posílit v dětech potřebu uchovávat tradice. Projekt propojuje učivo Vlastivědy, Přírodovědy, Českého jazyka (posiluje komunikační dovednosti) a Matematiku (rozvíjí finanční gramotnost). Součástí projektu je prezentace školy (výstava a prodej výrobků) v době pořádání jarmarku tedy 7. 4. 2020.

Zodpovídají: p. uč. Nástrahová

 

Projekt „Poznávejme řemesla“ je založen na spolupráci se Střední školou uměleckou a řemeslnou Nový Zlíchov a je zaměřen na realizaci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, konkrétně na rozvoj technických dovedností.

Zodpovídají: p. uč. Jančíková

 

Projekt Seznam se s médii  – zaměřený na mediální vzdělávání učitelů a metodickou podporu mediální gramotnosti. Výstupem projektu je vzdělávací modul, který bude zkušebně nasazený do výuky během školního roku.

Zodpovídá: p. uč. Motýlová

 

Projekt „Helpík“ – tento projekt probíhá díky neziskové organizaci OS Helpík zabývající se vzděláváním v oboru první pomoci.

Naše škola se tohoto projektu účastní již několik let a letošní školní rok nebude výjimkou.

 

Aktivity dětí chuchelské školy ve spolupráci s MŠ

Projekt „Škola školce – školka škole“ je určen pro předškolní děti a žákyně a žáky osmého a šestého ročníku.

Zodpovídají: p. uč. Bošková, Hromádka, Nedomová, Martin, Ondrášková

 

Aktivity školní družiny 2019-2020

 

ZáříAdaptační hry mezi dětmi napříč odděleními.

Malířem v přírodě – kresby křídou.

 ŠD I. až VI.
ŘíjenDračí míle.

Barevné podzimní hrátky.

 ŠD I. až VI.
ListopadDružina plná zábavy aneb jak protančit odpoledne.

Černobílé království – turnaj v šachu a dámě.

  ŠD I. až VI.
ProsinecMikulášská nadílka.

Vánoční čas potěší nás – besídka.

  ŠD I. až VI.
LedenSněhové radovánky.

Já jsem talent.

  ŠD I. až VI.
ÚnorKarnevalová show.

Sportovní klání v tělocvičně.

  ŠD I. až VI.
BřezenBingohrátky.

Soutěžní odpoledne – piškvorky, lodě.

 ŠD I. až VI.
DubenČarodějnický rej.

Ukaž mi co čteš – beseda v knihovně.

  ŠD I. až VI.
KvětenZnačky máme v malíčku – dopravní kvíz.

Pískoví architekti.

 ŠD I. až VI.
ČervenSluníčkový Den dětí.

Sportovní olympiáda.

  ŠD I. až VI.

 

Termíny školních i mimoškolních aktivit žáků

 

 1. ročníkadaptační setkání (kurz) v Stradonicích u Nižboru 11. – 13. 9. 2019

Zodpovídají: p. uč. Ondrášková, Martin, Bošková

 

Plavecký výcvik v rozsahu 20 lekcí bude probíhat pro žákyně a žáky II. A, II. B
od 21. 11. 2019 – 6. 2. 2020 v Praze – Barrandově v plavecké škole „Velryba“.
Zodpovídá: p. uč. Ondráčková, Sedláčková

 

Plavecký výcvik v rozsahu 20 lekcí bude probíhat pro žákyně a žáky III. A
od 13. 2. – 30. 4. 2020 v Praze – Barrandově v plavecké škole „Velryba“.
Zodpovídá: p. uč. Bálková, Vlasáková

 

Den otevřených dveří – pro rodiče chuchelských žákyň a žáků se otevřou dveře učeben ve středu 27. listopadu 2019.

V průběhu celého školního roku se žáci chuchelské školy opět zúčastní sportovních soutěží organizačně zajišťovaných DDM Praha 5 v Praze 5 – Smíchově (florbalové, fotbalové turnaje, vybíjená, přehazovaná aj.). Zodpovídá: p. uč. Krpatová

 

Mikulášská nadílka – ve čtvrtek 5. prosince 2019 – setkání žáků prvního stupně ve školní výdejně, v níž bude připraven krátký program zaměřený na postavu Mikuláše a jeho životní příběh.

Zodpovídá: p. uč. Kočišová

 

Vánoční dílny, do kterých se rozejdou děti z jednotlivých tříd dle svého zájmu, proběhnou

v úterý 10. prosince 2019. Při vytváření skupin se uplatní patronství, žákyně a žáci vyšších ročníků pomáhají dětem nižších ročníků. Celou akci zaštiťují žákyně a žáci 9. ročníku.

Zodpovídá: p. uč. Kočišová

Předvánoční setkání rodičů a dětí (žáků) v kmenových třídách prvního stupně se uskuteční

v úterý 17. prosince 2019 v odpoledních hodinách s programem dle vlastního uvážení. Pro rodiče dětí z prvního a druhého stupně žáci spolu s učiteli připraví výstavu výrobků zhotovených dětmi ve vánočních dílnách. Dále bude pro rodiče, žáky a další návštěvníky připravena již vyhlášená „Kavárna“, kterou pořádají žákyně a žáci 8. ročníku.

Zodpovídají: všichni učitelé

 

Kurz bruslení v Černošicích pro žáky 5. ročníku proběhne v období prosinec 2019 – únor 2020.

Zodpovídá: p. uč. Králová, Suchomelová

V zimních měsících bude možno využít nabídky zimního stadionu v Černošicích a zabruslit si na tamější ledové ploše. Termíny návštěv ledové plochy budou upřesňovány dle domluvy se správou stadionu (předpokládané měsíce návštěvy ledové plochy – leden, únor 2020).

 

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků – se uskuteční ve čtvrtek
27. února 2020 od 16:00 do 18:00 hod v historické budově školy.

 

Recitační soutěž „Pražské poetické setkání“ se uskuteční 13. února 2020 s pozvaným hostem v prostorách chuchelské školy.

 

Lyžařský kurz pro žákyně a žáky 7. – 9. ročníku bude uskutečněn ve dnech 9. 3. – 13. 3. 2020.

Zodpovídá: p. uč. Kadlecová, Bošková, Krpatová

 

Adventní Linec a Muzeum budoucnosti AEC

Jednodenní zájezd se uskuteční v případě dostatečného množství zájemců v termínu
19. prosince 2019 (bude upřesněno). Zájezd je určen pro žáky 6. – 9. ročníku.

Zodpovídají: p. uč. Hromádka, Kočišová

 

Zájezd do Anglie pro žáky, kteří se přihlásí, se uskuteční v termínu 23. – 29. května 2020.

Zodpovídá: p. uč. Bošková, Obadalová

Mezinárodní den dětí – v pondělí 1. června 2020. Patroni budoucích prvňáčků – žákyně a žáci 6. ročníku připraví pro děti z mateřské školy program v areálu chuchelské školky.

Zodpovídají: p. uč. Ondrášková, Martin

Prezentace závěrečných prací žáků 5. ročníků proběhnou 2. a 3. června 2020 v dopoledním čase.

Prezentace závěrečných prací žákyň a žáků 9. ročníku proběhnou 4. června 2020 v dopoledním čase.

Na počátku měsíce února budou žákům nabídnuta témata ke zpracování s přesným

a závazným rozpisem konzultací u jednotlivých vyučujících.

Odevzdání závěrečné práce podle dohodnutých pravidel bude nutno uskutečnit ve stanoveném termínu (do 15. května 2020) vedoucímu závěrečné práce.

Fotografování žáků a učitelského sboru proběhne dne 5. 6. 2020.

Školy v přírodě v termínu od 8. 6. do 19. 6. 2020

Na období v týdnu od 22. 6. do 26. 6. 2020 připravujeme  malé „Letní slavnosti“

(rozloučení s 9. třídou, vystoupení 5. tříd, příp. doplněné dalším programem)

 

„Hlásná trouba“

Již od roku 2016 funguje v rámci školních aktivit zájmový kroužek redakce časopisu Hlásná trouba, který navazuje na tradici školních časopisů vydávaných na naší škole. Redaktoři Hlásné trouby se průběžně publikují své články v redakčním systému Schoolpressclub.com na internetu a několikrát ročně vydávají tištěný zpravodaj, který obsahuje zpravodajství ze školy, fotografie a další informace dle zájmu jednotlivých redaktorů.

Ve školním roce 2019/2020 se na prvním stupni realizuje tzv. daltonský laboratorní plán, vzdělávací metoda, jež je založena na zodpovědné svobodě, samostatnosti a spolupráci žáků.

Vyučující, žákyně a žáci mohou ve školním roce 2019/2020 používat ve výuce devatenáct interaktivních tabulí, na nichž bude možné žákům nabídnout interaktivní učebnice nakladatelství Fraus a další produkty vytvořené pro interaktivní výuku.