Rámcový plán činností školy

Rámcový plán hlavních školních a mimoškolních činností

Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle

školní rok 2018/2019

Plánované činnosti žákyň a žáků

 

Přátelství, odpovědnost, dobrý úsudek, komunikace, organizování, vytrvalost a úsilí, iniciativa  a pružnost,

čestnost a smysl pro humor, kooperace, aktivita a zvídavost –

 

– pilíře, na nichž je vystavěn náš školní vzdělávací program „Podkovička“. Snahou všech aktérů výchovně-vzdělávacího procesu v chuchelské škole je v souladu s kompetencemi (k učení, k řešení problémů, kompetencí komunikativní, sociální a personální, občanskou a pracovní) a s očekávanými výstupy žáků vytvářet tvořivé, podnětné prostředí, jež ponese dětskou zvídavost k poznání, k vědění, k potřebné zkušenosti. V letošním školním roce soustředíme pozornost na čtenářskou, matematickou a sociální gramotnost, na rozvoj technických a pohybových dovedností. Dále se zaměříme na rozvíjení znalostí a dovedností žáků v oblasti dopravní výchovy, vzdělání k ochraně za běžných rizik i při mimořádných událostech. Zúčastníme se vzdělávacích akcí mimo školu z důvodu probíhajících stavebních úprav školy.

 

 

Plánované termíny pedagogických rad

první pedagogická rada – v úterý 28. srpna 2018,
druhá pedagogická rada – ve čtvrtek 20. září 2018,
třetí pedagogická rada – ve čtvrtek 15. listopadu 2018,
čtvrtá pedagogická rada – ve čtvrtek 24. ledna 2019,
pátá pedagogická rada – ve čtvrtek 11. dubna 2019,
šestá pedagogická rada – ve čtvrtek 13. června 2019

 

Provozní porady: podle potřeby

Neplánované pedagogické rady se budou scházet dle potřeby, okolností.

Termíny třídních schůzek a konzultací

První třídní schůzky – 11. září 2018 (úterý v 17 hodin pro 1. stupeň, v 17.30 hodin

pro 2. stupeň),
druhé třídní schůzky – 20. listopadu 2018 (úterý v 17 hodin pro 1. stupeň, v 17.30 hodin

pro 2. stupeň),
třetí třídní schůzky – 16. dubna 2019 (úterý v 17 hodin pro 1. stupeň, v 17.30 hodin

pro 2. stupeň),
konzultace pro rodiče před klasifikací za druhé pololetí 23. května 2019 (čtvrtek

od 14 do 18 hodin).

 

Ředitelská volna: 3. – 4. 1. 2019, 26. – 28. 6. 2019

 

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

 

Zápis do první třídy v chuchelské škole proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 do 14 do 19 hodin.

 

Střední vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři

 

 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení,
 • přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení,

 

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. listopadu 2018 a až na dva obory vzdělání k 1. březnu 2019, školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

 

Připravované projekty, aktivity ve školním roce 2018/2019:

 

 

Projekt „Čtení nás obohacuje“ je pokračujícím projektem realizovaným v chuchelské škole. Smyslem tohoto projektu je podpora čtenářství na prvním a druhém stupni chuchelské školy.

 

Čtenářská gramotnost: Cílem je porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů žáka, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu a za účelem aktivní účasti ve společnosti. Pozitivní vztah ke čtení, který bude také podporován a posilován setkáními nad knihou, besedami o autorovi a jeho tvorbě, návštěvami knihoven s předem připraveným programem, projektovou metodou s přesahem do sféry filmu, divadla, moderních způsobů uměleckého projevu.

 

 • spolupráce s chuchelskou knihovnou a Městskou knihovnou Praha – Smíchov
 • čtení rodičů dětem
 • páté ročníky čtou prvňákům
 • knižní bazar
 • knižní veletrh
 • čtení na významných místech Prahy a okolí

Zodpovídají: TU, p. uč. Saviová, p. Motýlová

 

 

Projekt „ Osmičková lavina!

V tomto roce nás čeká dokončení celoškolního projektu, který připomíná významná osmičková výročí v naší zemi a současně dává číslo osm i do jiných souvislostí.

Projekt vyvrcholí při oslavách 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky ve čtvrtek 25. října 2018, kdy po celé škole bude probíhat výstava žákovských prací.

 

 

 

 

 

 

Projekt EVVO

 1. stupeň: Programy pořádané ve spolupráci s organizacemi: Lesy hl. m. Prahy, Ornita, Tereza, zaměřené na třídění a likvidaci odpadů.
 2. stupeň: Programy pořádané ve spolupráci s organizacemi: Lesy hl. m. Prahy, Tereza, Ornita.

Dále se v tomto roce zaměříme na biogeografii organismů – tedy původ a přizpůsobení se organismů daným životním podmínkám.

 

Pro žáky I. stupně a 7. ročníky II. stupně proběhne program od organizace Ornita na téma: Ptactvo na obzoru a to dne 11. 3. 2019.

 

Den Země se uskuteční 17. 4. 2019 na téma environmentální výchovy a ekologie.

Zodpovídá: p. uč. Suchomelová, Kadlecová

 

Matematická klokan pro 2. – 5. ročník se bude konat dne 22. 3. 2019.

Zodpovídá: p. uč. Saviová

 

Sběr hliníku, víček od plastových lahví a papíru

V tomto školním roce bude sběr zrušen, a to z důvodu probíhající stavby.

Získané finanční prostředky za sběr z předchozích let budou nadále použity na adopci na dálku a na vybavení školy podle přání žákyň a žáků.

 

Projekt „Prevence rizikového chování – Život bez závislostí, občanské sdružení“ – projekt bude realizován i ve školním roce 2018/2019

 • Spolupráce s neziskovou organizací Život bez závislosti – napříč třídami především na prvním stupni, podzim 2018 a jaro 2019, prevence rizikového chování (kouření, alkohol, jiné návykové látky, závislost na sociálních sítích a počítačových hrách atd.), upevňování třídních kolektivů
 • Spolupráce s lektorem Vítem Hrbáčkem, především na druhém stupni, řešení akutních problémů
 • A, VI. B – 12. – 14. 9. 2018 – adaptační kurz na Svaté hoře u Příbrami (třídní učitelé + výchovný poradce)
 • Třídnické hodiny, komunitní kruh (práce třídních učitelů se třídami)
 • Škola je zapojena a zaregistrována v programu Nenech to být, možnost anonymně sdělit na portálu nntb.cz, když je někomu ubližováno nebo se necítí dobře a tato zpráva jde opět anonymně k výchovnému poradci a metodikovi prevence a ten s ní dále pracuje
 • Spolupráce s Nadací pro život (Plzeň) – Láska ano, děti ještě ne, sexuální výchova pro 9. ročník (podzim 2018)

Projekt „Velikonoční jarmark“ – tohoto projektu se aktivně účastní žákyně a žáci

 1. ročníků. Cílem projektu je uvědomění si smyslu velikonočních svátků a posílit v dětech potřebu uchovávat tradice. Projekt propojuje učivo Vlastivědy, Přírodovědy, Českého jazyka (posiluje komunikační dovednosti) a Matematiku (rozvíjí finanční gramotnost). Součástí projektu je prezentace školy (výstava a prodej výrobků) v době pořádání jarmarku tedy 15. 4. 2019

Zodpovídají: p. uč. Králová, p. uč. Suchomelová

 

Projekt „Poznávejme řemesla“ je založen na spolupráci se Střední školou uměleckou a řemeslnou Nový Zlíchov a je zaměřen na realizaci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, konkrétně na rozvoj technických dovedností.

Zodpovídají: p. uč. Minářová, p. uč. Obadalová

Projekt „Helpík“ – tento projekt probíhá díky neziskové organizaci OS Helpík zabývající se vzděláváním v oboru první pomoci.

Naše škola se tohoto projektu účastní již několik let a letošní školní rok nebude výjimkou.

 

Aktivity dětí chuchelské školy ve spolupráci s MŠ

 

Projekt „Škola školce – školka škole“ je určen pro předškolní děti a žákyně a žáky osmého a šestého roč.

Zodpovídají: p. uč. Motýlová, Obadalová, Minářová

 

Aktivity školní družiny 2018 – 2019

 

ZáříAdaptační hry mezi dětmi napříč odděleními.

Malířem v přírodě (kresby křídou).

 ŠD I. až V.
ŘíjenDračí míle.

Barevné podzimní hrátky.

 ŠD I. až V.
ListopadDružina plná zábavy.

Šach-mat (turnaj v šachu a dámě).

  ŠD I. až V.
ProsinecAndělská nadílka.

Vánoční čas potěší nás (besídka).

  ŠD I. až V.
LedenHrajeme si s vločkami.

Talentová smršť.

  ŠD I. až V.
ÚnorKarnevalová show.

Sportovní odpoledne.

  ŠD I. až V.
BřezenBingoklání.

Piškvorky-křížek sem a kolečko tam.

 ŠD I. až V.
DubenČarodějnické putování napříč školou.

Knížka je můj kamarád– návštěva knihovny.

  ŠD I. až V.
KvětenDopravní značky a -soutěžní kvíz.

Hrady a zámky z písku, jak se staví sen.

 ŠD I. až V.
ČervenSladký Den dětí

Kdo rychleji kdo dál.

  ŠD I. až V.

 

 

 

 

Termíny školních i mimoškolních aktivit žáků

 

 1. ročníkadaptační setkání (kurz) na Svaté hoře u Příbrami 12. – 14. 9. 2018

Zodpovídají: p. uč. Minářová, Obadalová, Bošková, Motýlová

 

Plavecký výcvik v rozsahu 20 lekcí bude probíhat pro žákyně a žáky II. A, II. B
od 22. 11. 2018 9,15 – 10,45 hod. v Praze – Barrandově v plavecké škole „Velryba“. Zodpovídá: p. uč. Bálková, Vlasáková

 

Plavecký výcvik v rozsahu 20 lekcí bude probíhat pro žákyně a žáky III. A
od 9. 5. – 27. 6. 2019 v Praze – Barrandově v plavecké škole „Velryba“. Zodpovídá: p. uč. Nástrahová

 

Den otevřených dveří – pro rodiče chuchelských žákyň a žáků se otevřou dveře učeben ve středu 28. 11. 2018.

V průběhu celého školního roku se žáci chuchelské školy opět zúčastní sportovních soutěží organizačně zajišťovaných DDM Praha 5 v Praze 5 – Smíchově (florbalové, fotbalové turnaje, vybíjená, přehazovaná aj.). Zodpovídá: p. uč. Krpatová

 

Mikulášská nadílka – ve středu 5. prosince 2018 – setkání žáků prvního stupně ve školní výdejně, v níž bude připraven krátký program zaměřený na postavu Mikuláše a jeho životní příběh.

Zodpovídá: p. uč. Motýlová, Martin

 

Vánoční dílny, do kterých se rozejdou děti z jednotlivých tříd dle svého zájmu, proběhnou

v úterý 11. prosince 2018. Při vytváření skupin se uplatní patronství, žákyně a žáci vyšších ročníků pomáhají dětem nižších ročníků. Celou akci zaštiťují žákyně a žáci 9. ročníku.

Zodpovídá: p. uč. Motýlová, Martin

Předvánoční setkání rodičů a dětí (žáků) v kmenových třídách prvního stupně se uskuteční

v úterý 18. prosince 2018 v odpoledních hodinách s programem dle vlastního uvážení. Pro rodiče dětí z prvního a druhého stupně žáci spolu s učiteli připraví výstavu výrobků zhotovených dětmi ve vánočních dílnách. Dále bude pro rodiče, žáky a další návštěvníky připravena již vyhlášená „Kavárna“, kterou pořádají žákyně a žáci 8. ročníku.

Zodpovídají: všichni učitelé

 

Kurz bruslení v Černošicích pro žáky 4. ročníku proběhne v období prosinec 2018 – únor 2019.

Zodpovídá: p. uč. Králová, Suchomelová

V zimních měsících bude možno využít nabídky zimního stadionu v Černošicích a zabruslit si na tamější ledové ploše. Termíny návštěv ledové plochy budou upřesňovány dle domluvy se správou stadionu (předpokládané měsíce návštěvy ledové plochy – leden, únor 2019).

 

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků – se uskuteční ve čtvrtek
21. 2. 2019 od 16:00 do 18:00 hod v historické budově školy.

 

Recitační soutěž „Pražské poetické setkání“ se uskuteční 21. 2. 2019 s pozvaným hostem v prostorách chuchelské školy.

 

Lyžařský kurz pro žákyně a žáky čtvrtého ročníku bude uskutečněn ve dnech 25. 2. – 1. 3. 2019.

Zodpovídá: p. uč. Králová, Suchomelová, Bošková, Kadlecová

 

Exkurze do Osvětimi pro žáky, kteří se přihlásí, proběhne v termínu 8. – 9. dubna 2019.

Zodpovídá: p. uč. Kočíšová, Hromádka

 

Zájezd do Anglie pro žáky, kteří se přihlásí, se uskuteční v termínu 19. – 26. května 2019.

Zodpovídá: p. uč. Bošková, Obadalová

Mezinárodní den dětí – v pátek 31. května 2019. Patroni budoucích prvňáčků – žákyně a žáci 6. ročníku připraví pro děti z mateřské školy program v areálu chuchelské školky.

Zodpovídají: p. uč.  Minářová, Obadalová

Prezentace závěrečných prací žáků V. A a V. B proběhnou 3. a 4. června 2019 v dopoledním čase.

Prezentace závěrečných prací žákyň a žáků IX. A a IX. B proběhnou 5. a 6. června 2019 v dopoledním čase.

Na počátku měsíce února budou žákům nabídnuta témata ke zpracování s přesným

a závazným rozpisem konzultací u jednotlivých vyučujících.

Odevzdání závěrečné práce podle dohodnutých pravidel bude nutno uskutečnit ve stanoveném termínu (do 15. května 2019) vedoucímu závěrečné práce.

 

Fotografování žáků a učitelského sboru proběhne  dne 20. 6. 2019.

Školní akademii prožijeme na jevišti a v hledišti Divadla Kalich v pátek 21. června 2019 v 17:00. První až třetí ročníky si zvolí místo pro divadelní představení dle svého uvážení.

 

„Hlásná trouba“

Již od roku 2016 funguje v rámci školních aktivit zájmový kroužek redakce časopisu Hlásná trouba, který navazuje na tradici školních časopisů vydávaných na naší škole. Redaktoři Hlásné trouby se průběžně publikují své články v redakčním systému Schoolpressclub.com na internetu a několikrát ročně vydávají tištěný zpravodaj, který obsahuje zpravodajství ze školy, fotografie a další informace dle zájmu jednotlivých redaktorů.

Ve školním roce 2018/2019 se na prvním stupni realizuje tzv. daltonský laboratorní plán, vzdělávací metoda, jež je založena na zodpovědné svobodě, samostatnosti a spolupráci žáků.

Vyučující, žákyně a žáci mohou ve školním roce 2018/2019 používat ve výuce patnáct interaktivních tabulí, na nichž bude možné žákům nabídnout interaktivní učebnice nakladatelství Fraus a další produkty vytvořené pro interaktivní výuku. V ostatních učebnách je pro výuku k dispozici projekční plátno s dataprojektorem.