2. A

14.5.

čj.   párové souhlásky – zapamatuj,  přehled učiva str.3

přehled učiva – podepsat

m.   d.ú. str. 26 cv. 2

prv. pokus na 20.5.

básnička

přehled učiva 36.týden

36.týden

čj. – opakování učiva viz. přehled učiva pro druhý ročník – nakladatelství Fraus 2008 / děti ho mají u sebe /

l. – pohádka

sl.- dopis

m. – rovnice, vztahy mezi násobením a dělením, automatizace dělení v oboru probíraných násobilek – daltonská práce

g. – úsečka, čtverec, trojúhelník, obdélník, tělesa

prv. voda, myšlenková mapa

náhradní termín lesního čarování zatím neznáme

Přehled učiva (týden 27. – 30.4.)

MAT – učebnice – s. 22, cv. 3, s. 23, cv. 2 + rovnice, slovní úlohy, opakování sčítání, odčítání v oboru do 100, opak. násobení, dělení, zlomky

ČJ – psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, ú/ů; znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci slov; výslovnost; základní literární pojmy: pohádka; dramatizace, četba a opakování probraného učiva

PRV – koloběh vody v přírodě

2.A Úkoly na týden 2. – 8.2.

Z důvodů nemoci většiny žáků pouze opakujeme, neprobíráme nové učivo.

PRV – zopakovat učivo na str. 38 a 39 (ve středu 11.2. budeme psát test)

MAT – násobení a dělení (1 – 5)

GEOMETRIE – rýsování přímky a úsečky – označení velkým tiskacím písmenem; bod (vrchol, průsečík) – označení malým psacím  písmenem.

ČESKÝ JAZYK – slovní druhy

– podstatná jména – názvy osob zvířat a věcí

– slovesa nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají

ČTENÍ – každý den 10 minut