Školská rada

Vážení rodiče,

k 31. 12. 2017 končí tříleté funkční období stávající školské rady. Podle volebního řádu jsem povinna zajistit volby do nové školské rady. Kandidáti do školské rady byli navrženi na třídních schůzkách 12. 9. 2017 a samotné volby proběhnou po skončení třídních schůzek 14. 11. 2017, kdy obdržíte od třídních učitelů hlasovací lístky.

Zakroužkujete dva kandidáty do školské rady a hlasovací lístek vhodíte do volební urny.

u vchodu do školy v historické budově nebo v nové přístavbě. Volby probíhají jednokolovým způsobem. Po ukončení voleb seznámím všechny nové členy školské rady se zřízením školské rady a jejich zvolením.

 

Kandidátní listina:

 1. Jana Havlíčková Svobodová – dcera Anna ve V. A, syn Lukáš v VIII. A
 2. Adéla Zironi – Tůmová – syn Theodor v I. A
 3. Jana Opatrná – syn Tomáš ve IV. A, dcera Jana v I. A
 4. Martina Preclíková – syn Viktor a dcera Marie ve  III. A, syn Vítek v V. B
 5. Mgr. Martin Melichar – dcera Anežka v VII. tř. a syn Jan v V. B
 6. Petra Krejbichová – dcera Kateřina ve III. B

Mgr. Eliška Jančíková

ředitelka školy

 

V Praze dne 19. 10. 2017


Zápis ze zasedání školské rady

Termín: 6.10. 2016 

Přítomni:  Ing.  Bukovianská Alžběta, Mgr. Felixová Lenka, Jana Havlíčková Svobodová, Mgr. Jančíková Eliška, Mgr. Kočišová Lenka, Mgr. Saviová Vladimíra, Šimek Martin, zástupci rodičů – pod vedením paní ing. Hany Lošťákové

Program:

 1. Schválení Výroční zprávy
 2. Problém parkovacích míst u školy
 3. Seznámení s projektem přestavby nové školy
 4. Seznámení s časovým harmonogramem při přestavbě školy (předpokládaný začátek stavby v červnu 2017)
 5. Řešení detašovaného pracoviště  pro min. 4 třídy od září 2017 (zapůjčení stavebních buněk a jejich umístění v objektu bývalého Fematu)
 6. Řešení stravování od září 2017 (možnost dovážení obědů do objektu bývalého Fematu)

Diskuse: Připomínky k projektu školy

V Praze 7. 10. 2016

Zapsala Vladimíra Saviová


Dne 22. 1. 2015 proběhlo první zasedání školské rady v novém složení:

zástupci rodičů:  Ing. Alžběta  Bukovianská,  Jana Havlíčková Svobodová

zástupci zřizovatele: Mgr. Lenka Felixová, Martin Šimek

zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Vladimíra Saviová, Mgr. Lenka Kočišová

Školská rada stanovila svůj jednací řád a zvolila předsedkyní školské rady opět paní Ing. Alžbětu Bukovianskou, současně řešila i otázku dalších prostor pro stále narůstající počet žáků. Další zasedání se uskuteční v průběhu měsíce května.

Přeji všem členům školské rady hodně úspěchů v jejich práci.

Mgr. Eliška Jančíková

         


Školská rada se v uplynulém období (2012-2014) sešla celkem 6x a zabývala se těmito tématy: 
– hřiště před pavilonem družiny – výměna prašných kamínků za nový podklad 
– vybavení nového pavilonu školy pro první stupeň 
– drobné změny v koncepci vyučování (daltonský vzdělávací plán, sfumato) 
– problematika testování SCIO u žáků 5. a 9. ročníku 
– průběžné drobné úpravy školního řádu 
– živý plot před školou, umístění stolu na stolní tenis v areálu školy 
– úpravy ŠVP: – přibrání 2. cizího jazyka – německý jazyk – od 7. třídy (2 hodiny týdně) 
– nová povinná témata pro 1. i 2. stupeň – finanční gramotnost, korupce, sexuální výchova, dopravní výchova, chování člověka za mimořádných událostí, obrana vlasti 
– situace při a po povodních, zřízení evakuačního centra ve škole 
– organizace sběrových aktivit školy (papír, hliník, víčka od PET lahví) 
– průběžné schvalování výroční zprávy školy a návrhu rozpočtu školy 
– možnosti řešení narůstajícího počtu žáků v následujících letech vzhledem k nedostatku prostor ZŠ 

Ing. Bukovianská Alžběta, předsedkyně školské rady (vloženo 18. 6. 2014)


Dne 26. ledna 2012 proběhlo 1. setkání nově sestavené školské rady s ředitelkou školy, Mgr. Eliškou Jančíkovou. Ze svého středu jsme zvolili novou předsedkyni, paní Alžbětu Bukovianskou. 
V přátelské atmosféře jsme diskutovali o přípravě nové koncepce školy, o hřišti před pavilonem školní družiny nebo o průběhu výstavby nového pavilonu pro 1. stupeň a o vybavení nových tříd. Nové složení školské rady:
• za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: Ing. Alžběta Bukovianská, Mgr. Ilona Kněžínková 
• za pedagogické pracovníky: Mgr. Patricie Bošková, Mgr. Iva Suchomelová 
• za zřizovatele: Mgr. Gabriela Dudášová, Ing. Daniel Kozický 

Připomínáme, že školská rada se vyjadřuje k návrhu školského vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy, projednává návrh rozpočtu školy na následující rok, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli a orgánům státní správy ve školství, podává návrh na odvolání ředitele školy či vyhlášení konkurzu. 

Mgr. Patricie Bošková