Služby

Služby školy

Základní škola:

  • 16 tříd 1. až 9. ročníku
  • Ve školním roce 2018/2019 celkem cca 350 žáků (kapacita 350 žáků)
  • 22 učitelů (včetně vedení školy)
  • 8 asistentů pedagoga

Školní družina:

  • 5 oddělení
  • kapacita 150 dětí
  • 5 vychovatelek

Mimoškolní činnost

  • Ve škole je pro děti připraveno množství kroužků od např. keramický kroužek, konverzace s rodilým mluvčím, sportovní kroužek, dramatický kroužek, karate, šachy, in-line bruslení, balet.

Ostatní

  • o chod školy se stará školník a 4 uklízečky

Školní výdejna

Školní výdejna (detašované pracoviště je umístěno na adrese Kazínská 8/5) v provozu v pracovních dnech od 11:00 do 14:15 hod. kromě letních prázdnin. Vedle stravování žáků naší školy nabízíme obědy pro cizí strávníky.

Školní družina

IMG_0331

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 11:45 do 17:00 hodin (navíc je zajištěna možnost ranní družiny). Přijímány jsou děti z 1. až 3. třídy. Cena za měsíc je 350 Kč.

Rámcový program ŠD:

Po skončení vyučování  na děti dle výchovného týdenního plánu čekají tradiční činnosti, jako např. četba, hry, vycházky, didaktické hry, sportovní , estetická , literární, výtvarná , pracovní a hudební činnost ; dopravní a zdravotní výchova a dětmi oblíbené  základy výpočetní techniky . Dle zájmu rodičů umožňujeme žákům písemnou přípravu na vyučování a zábavnou formou vedeme žáky k procvičování učiva. Výhodou pro naši družinu je skutečnost, že můžeme  využívat  školní tělocvičnu a dvůr.

Obecný cíl: Zajišťovat individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí s ohledem na zachování rovnováhy mezi organizovanými a spontánními činnostmi

Hlavní náplň: Je relaxační , odpočinková a zájmová činnost žáků.

Režim dne:
11.30  – 13.00   Odpočinková, rekreační činnost, osobní hygiena, oběd, polení klid,      četba na pokračování, individuální a organizované hry
13.00  – 14.00   Zájmová činnost  – výtvarná, pracovní, hudební, literární, dopravní, zdravotní, sportovní a základy výpočetní techniky se střídají v závislosti na týdenním rozvrhu
14.00  – 15.00   Rekreační činnost formou různých her při vhodném počasí venku nebo v místnosti.
15.00  – 15.30   Sebevzdělávací činnost  příprava na vyučování
15.30  – 16.30   Odpočinková a rekreační činnost stolní hry, stavebnice, počítače

Dále nabízíme

Dále nabízíme pronájem tříd včetně vybavení a příslušenství). K doptání osobně, telefonicky či e-mailem na vedení školy zc.el1541845250hcuhc1541845250@alok1541845250s1541845250.