Služby

Služby školy

Základní škola:

 • 14 tříd 1. až 9. stupně
 • Ve školním roce 2016/2017 celkem 292 žáků (kapacita 325 žáků)
 • 20 učitelů (včetně vedení školy)
 • 5 asistentů pedagoga

Školní družina:

 • 5 oddělení
 • kapacita 150 dětí
 • 5 vychovatelek

Mimoškolní činnost

 • Ve škole je pro děti připraveno množství kroužků od např. keramický kroužek, konverzace s rodilým mluvčím, přírodovědný kroužek, sportovní kroužek, dramatický kroužek, karate, šachy, in-line bruslení, balet.

Školní jídelna a ostatní

 • kapacita 350 obědů denně
 • 4 pracovnice
 • o chod školy se stará paní hospodářka, pan školník a 3 uklízečky

Školní družina

IMG_0331

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 11:45 do 17:00 hodin (navíc je zajištěna možnost ranní družiny). Přijímány jsou děti z 1. až 3. třídy. Cena za měsíc je 300 Kč.

Rámcový program ŠD:

Po skončení vyučování  na děti dle výchovného týdenního plánu čekají tradiční činnosti, jako např. četba, hry, vycházky, didaktické hry, sportovní , estetická , literární, výtvarná , pracovní a hudební činnost ; dopravní a zdravotní výchova a dětmi oblíbené  základy výpočetní techniky . Dle zájmu rodičů umožňujeme žákům písemnou přípravu na vyučování a zábavnou formou vedeme žáky k procvičování učiva. Výhodou pro naši družinu je skutečnost, že můžeme  využívat  školní tělocvičnu a dvůr.

Obecný cíl: Zajišťovat individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí s ohledem na zachování rovnováhy mezi organizovanými a spontánními činnostmi
Hlavní náplň:
 Je relaxační , odpočinková a zájmová činnost žáků.
Režim dne :
11.30  – 13.00   Odpočinková, rekreační činnost, osobní hygiena, oběd, polení klid,      četba na pokračování, individuální a organizované hry
13.00  – 14.00   Zájmová činnost  – výtvarná, pracovní, hudební, literární, dopravní, zdravotní, sportovní a základy výpočetní techniky se střídají v závislosti na týdenním rozvrhu
14.00  – 15.00   Rekreační činnost formou různých her při vhodném počasí venku nebo v místnosti.
15.00  – 15.30   Sebevzdělávací činnost  příprava na vyučování
15.30  – 16.30   Odpočinková a rekreační činnost stolní hry, stavebnice, počítače

Školní výdejna

Školní výdejna (detašované pracoviště je umístěno na adrese Kazínská 8/5) v provozu v pracovních dnech od 11:00 do 14:00 hod. kromě letních prázdnin. Kromě stravování žáků naší školy nabízíme obědy pro cizí strávníky.

Dále nabízíme

Dále nabízíme pronájem tříd či tělocvičny (včetně jejího vybavení a příslušenství). K doptání osobně, telefonicky či e-mailem na vedení školy zc.el1523305707hcuhc1523305707@alok1523305707s1523305707.